Allmänna Köp- och leveransvillkor Företagskunder


1. Inledning

Dessa köp- och leveransvillkor gäller vid köp av varor från SFS intec AB (556142-0505), härefter ”Säljaren”. Den som köper varor av Säljaren kallas nedan för ”Köparen”. För att köpa varor från Säljaren måste Köparen godkänna att dessa allmänna villkor gäller för köpet. För att andra villkor än Säljarens allmänna villkor skall gälla krävs att Köparen och Säljaren skriftligen avtalat om att göra avsteg från de allmänna villkoren.

2. Priser och rabatter

Försäljning sker till de priser som framgår av Säljarens prislistor, vilka löpande uppdateras och hålls tillgängliga för Köparen på Säljarens hemsida, https://www.sfsintec.biz/se. I prislistorna angivna priser är bruttopriser exklusive mervärdesskatt och med leveransvillkor Ex Works (Incoterms 2010). Säljaren äger ensidigt och vid valfri tidpunkt ändra i prislistorna angivna priser, genom att publicera nya prislistor. Sådana prisjusteringar gäller, med undantag för av Säljaren redan bekräftade beställningar, för varje beställning som görs efter att de nya priserna gjordes tillgängliga för kund, så även för så kallade efterbeställningar. Har mellan Köparen och Säljaren fast pris för framtida leveranser avtalats kan detta ändras endast under de förutsättningar som anges i ABM 07, punkt 28. Säljaren kan, utifrån orderstorlek eller Köparens totala inköp per år, erbjuda prisrabatter genom särskilt skriftligt avtal med Köparen. Prisrabatterna baseras på de priser som anges i Säljarens vid var tid gällande prislistor.

3. Beställningar

Köparens beställning skall ske skriftligen. Beställningen blir bindande för Säljaren först när Säljaren skriftligen har bekräftat beställningen genom utfärdande av orderbekräftelse. Detta gäller även om beställningen har föregåtts av en skriftlig offert från Säljaren.

4. Leveransvillkor

Såvida annat inte skriftligen har avtalats sker alla leveranser Ex Works (Incoterms 2010), Säljarens fabrik eller lager.

5. Leveranstid och ansvar vid försening

Av Säljaren angivet leveransdatum är ungefärligt, varför Säljaren får företa leverans såväl före som efter angivet datum. Säljaren har alltid rätt till förlängning av leveranstiden om leveransen hindras till följd av omständighet på Köparens sida eller till följd av omständighet utanför Säljarens kontroll eller annat av Säljaren icke vållat förhållande som Säljaren inte bort räkna med och vars följder Säljaren inte rimligen kunnat undanröja. Om Säljaren inte levererar i rätt tid får Köparen, såvida dröjsmålet är av väsentlig betydelse för Köparen och Säljaren har insett eller bort inse detta, som enda påföljd häva köpet såvitt avser ännu inte levererade varor eller tjänster. Avser förseningen en vara som skall tillverkas eller skaffas särskilt för Köparen efter dennes anvisningar eller önskemål och kan Säljaren inte utan väsentlig förlust tillgodogöra sig varan på annat sätt, får Köparen häva köpet endast om Köparens syfte med köpet är väsentligen förfelat genom förseningen eller om annan säljare har förbundit sig att leverera en likadan vara före den nya leveranstidpunkt som Säljaren förklarat sig kunna företa leverans. Andra påföljder vid Säljarens dröjsmål med att företa leverans än Köparens rätt till hävning enligt föregående stycke är uteslutna. Om dröjsmålet har sin orsak i att Säljaren har förfarit grovt oaktsamt äger dock Köparen vid hävning även rätt till ersättning för genom dröjsmålet liden skada, indirekt skada undantagen.

5. Delleveranser och ersättning för förvaring; 

Köparens dröjsmål Skall jämlikt gjord beställning varorna levereras i delleveranser, exempelvis efter avrop, är Köparen skyldig att godta att sista leverans sker inom tolv (12) månader från första leverans. Har Köparen och Säljaren kommit överens om att varor färdiga för leverans skall förvaras av Säljaren i avvaktan på att Köparen erfordrar varorna äger Säljaren rätt till skälig ersättning för sådan förvaring. Vid försening med mottagandet av varan skall Köparen ersätta den skada som därigenom uppkommer för Säljaren. Är dröjsmålet av väsentlig betydelse för Säljaren och Köparen har insett eller bort inse detta får Säljaren häva köpet till återstående del samt kräva skadestånd.

6. Mottagningskontroll, reklamation och fel i varor

Ifråga om Köparens mottagningskontroll, Köparens skyldighet att reklamera fel, följderna av utebliven reklamation samt Säljarens ansvar för fel tillämpas bestämmelserna i ABM 07, punkterna 18 -24 med tillägg för vad som särskilt anges i punkt 7.

7. Säljarens garantier; friskrivning

Har Säljaren uttryckligen, genom skriftlig garanti eller utfästelse, garanterat eller på annat sätt lämnat utfästelse om varans egenskaper eller användning skall varan anses som felaktig om den avviker från sådan garanti eller utfästelse och avvikelsen kan antas ha inverkat på köpet. Om garanti eller utfästelse lämnats utan att angivande av garantitid skall de tidsbegränsningar som följer av ABM 07 punkt 18 gälla för garantin eller utfästelsen. Har Säljaren utfärdat garanti för längre tid får Köparen, vid garantiavvikelse som reklameras efter utgången av de tidsbegränsningar som följer av ABM 07 punkt 18, inte göra andra påföljder gällande än vad som följer av bestämmelserna i den skriftliga garantin. Som garanti eller utfästelse från Säljarens sida skall aldrig anses det förhållandet att Säljaren inför köpet av varor har biträtt Köparen med beräkningar, förslag, ritningar, skisser eller andra uppgifter till grund för Köparens uppskattning av materialåtgång etc. Säljarens uppgifter är endast till ledning för Köparens beräkning av materialåtgång och innebär på intet sätt att Säljaren påtar sig något ansvar för projektering eller annat rådgivningsansvar. Ritningar eller skisser som Säljaren lämnat Köparen till ledning för beräkning av materialåtgång är ej att betrakta som konstruktionsritningar, utan det ankommer på Köparen att göra egna beräkningar och bedömningar vad som krävs för att uppfylla hållfasthetskrav och andra säkerhetskrav etc. för det arbete till vilket Köparen avser använda varorna.

8. Betalning m.m. 

Såvida annat inte särskilt avtalas sker betalning mot faktura, vilken utfärdas vid leverans med betalningsvillkor 30 dagar netto. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. För beställningar under 1.500 kronor tillkommer expeditionsavgift om 295 kronor.

9. Returer / återköp

Köparen äger endast returnera varor med Säljarens skriftliga godkännande och under förutsättning att varorna återlämnas oskadade i obrutna förpackningar. Frakt betalas av Köparen. Godkända returer krediteras Köparen med 80 procent av fakturerat pris för varorna ifråga.

10. Tvist

Tvist som inte kan biläggas genom förhandlingar parterna emellan skall avgöras av allmän domstol. SFS / Olivehällsvägen 10 / SE-645 42 Strängnäs /  T +46 (0)-152 71 50 00 / se.info@sfs.com /se.sfs.com

Version: 2020-01-18
Laddar
Laddar
Close now